Samba Tarnobrzeg
1. Postanowienia ogólne
 
a)    Uczestnikiem zajęć prowadzonych w ramach  Szkoły Tańca Samba Dorosłego Tancerza (zwana dalej Szkołą) może być każda osoba, która wyrazi chęć uczestnictwa w zajęciach. b)    Warunkiem zapisania do Szkoły jest również pełna rejestracja w aplikacji „Zaszczepiamy Pasję” - która służy do budowy scenariuszy zajęć i zarządzania firma.
b)    Rejestracja w aplikacji „Zaszczepiamy Pasję”  jest jednoznaczna ze złożeniem deklaracji o uczestnictwie w zajęciach i akceptacją postanowień tego regulaminu.
 
2. Rejestracja w Szkole Tańca Samba Dorosłego Tancerza
 
a)    Aby brać udział w zajęciach tanecznych Szkoły należy
dokonać pełnej rejestracji i aktywować swoje konto na stronie internetowej www.zaszczepiamypasje.pl.
b)    Od momentu zakończenia rejestracji każdy zarejestrowany ma pełny dostęp do wszystkich elementów aplikacji i w pełni może korzystać z wybranego przez siebie scenariusza zajęć.
c)    Rejestracja w systemie odbywa się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie internetowej www.zaszczepiamypasję.pl lub podaną przez prowadzącego zajęcia
d)    W przypadku osób niepełnoletnich rejestracja w systemie powinna być dokonana przez  opiekunów prawnych osoby niepełnoletniej.
e)    Korzystanie z aplikacji odbywa się w ramach opłat wnoszonych przez uczestników zajęć. f)    Podane przez użytkownika dane osobowe mogą zostać użyte do przekazywania informacji organizacyjnych. w tym o zmianach podziału godzin, szkoleniach, płatnościach, spotkaniach etc. g)    Rejestracja w systemie i podanie danych osobowych wymaganych podczas rejestracji jest niezbędnym warunkiem otrzymywania nagród rzeczowych.
 
3. Organizacja zajęć
 
Szkoła Tańca Samba Dorosłego Tancerza prowadzona jest przez firmę Akademia Ruchu Tarnobrzeg ul. Wyspiańskiego 8/81 NIP: 8671899003 , REGON: 362765736
 
Zajęcia odbywają się w wyznaczone dni i godziny tygodnia. Terminy zajęć i miejsce zajeć ustalane są indywidualnie z każdą grupą zajęciową.
 
4. Konkursy – punkty.
 
Każdy uczestnik zajęć może zdobywać punkty w ramach realizacji scenariuszy zajęć (o ile taki scenariusz zostanie uruchomiony). Punkty można wymieniać na nagrody, w specjalnym Sklepie z nagrodami według zamieszczonego tam cennika.
Punkty można zdobywać za różne aktywności proponowane przez organizatora zajęć i ewentualnych partnerów projektu . Wykaz aktywności za które przyznawane są punkty podawany będzie przez prowadzącego zajęcia.
 
5. Sklep z nagrodami  i nagrody za aktywność na zajęciach.
 
Sklep z nagrodami  jest to specjalny sklep internetowy w którym uczestnicy projektu „Zaszczepiamy Pasję” w szczególności osoby uczęszczające na zajęcia w Szkole mają możliwość wymieniania zgromadzonych punktów na nagrody.
 
a)    Organizator programu ma prawo decydować o liczbie i dostępności nagród.
b)    Zamówienia realizuje się tylko w przypadku dostępności nagrody oraz podaniu pełnych danych, potrzebnych do odbioru nagrody. Nagrody zamówione w sklepie internetowym w danym miesiącu będą do odebrania u nauczyciela prowadzącego zajęcia między 1 a 10 dniem następnego miesiąca. Nagrody mogą być również odbierane w specjalnym „Sklepie" uruchamianym podczas imprez organizowanych przez Szkołę.
c)    Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany nagród na równorzędne lub o podobnej wartości bez podania przyczyny.
d)    Przyznawane nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pieniężną.
e)    Każdy użytkownik ma prawo zamówić nagrody w sklepie internetowym w dowolnym momencie ma również prawo rezygnacji z nagrody i jej zwrotu.
f)    Zwrot nagrody następuje u nauczyciela prowadzącego zajęcia taneczne nie później niż w ciągu 6 dni od jej otrzymania.
g)    Nagrody nie odebrane w ciągu 30 dni licząc od początku miesiąca w którym mogły być odebrane ulegają przepadkowi bez zwrotu punktów na konto użytkownika.
g) Zakupów w sklepie dokonywać mogą jedynie aktywni uczestnicy projektu. Tzn uczestnik w momencie zamawiania nagrody nie może mieć statutu „zablokowany” lub „skreślony”.
h)    Zgromadzonych punktów nie można przekazywać innemu uczestnikowi programu.  Wyjątkiem są sytuacje w których szczegółowy regulamin danego konkursu, zajęć lub scenariusza taką możliwość dopuszcza.
i)    Szkoła może przyznać inne nagrody (poza punktami) indywidualne lub grupowe, które będą wyróżnieniem za wykonanie określonych zadań lub zajęcie premiowanych miejsc podczas konkursów, przeglądów i turniejów i innych form współzawodnictwa.
j)    Szkoła może organizować zajęcia wg scenariuszy, które nie przewidują wymiany zebranych punktów na nagrody w sklepie Bakcyla. Informacje o zasadach przyznawania punktów i nagród w poszczególnych programach każdorazowo będzie podawana w regulaminach szczegółowych.
 
6. Blokada uczestnika projektu
 
Prawa uczestnika do uczestnictwa w projekcie mogą zostać zablokowane w przypadku:
a)    Zalegania z opłatami za zajęcia przez okres dłuższy niż 20 dni licząc od dnia rozpoczęcia zajęć w danym okresie rozliczeniowym.
b)    Naruszenia zasad regulaminu.
Przez okres zablokowania uczestnik zajęć nie może brać udziału w promocjach i konkursach, nie otrzymuje również punktów za aktywność, nie może wymieniać punktów na nagrody. Odblokowanie użytkownika odbywa się po uregulowaniu należności. W przypadku powtarzających się blokad (pow 2 w ciągu roku) może zostać nałożona umowna kara za odblokowanie użytkownika w wysokości 50 punktów.
 
7. Wykreślenie uczestnika z zajęć organizowanych w ramach Szkoły Tańca Samba Dorosłego tancerza.
 
Uczestnik zajęć prowadzonych w ramach  Szkoły Tańca Dorosłego Tancerza może zostać skreślony z listy uczniów placówki na skutek:
 
a)    Decyzji samego uczestnika – w każdym momencie. Rezygnacja z zajęć zwalnia uczestnika zajęć z obowiązku zapłaty kolejnych rat czesnego i ma skutek na koniec okresu rozliczeniowego w którym nastąpiła rezygnacja. Rezygnacja taka musi mieć formę elektroniczną (przez konto użytkownika) lub pisemną - wysłana na adres placówki listem poleconym.
b)    Zalegania z opłatami za zajęcia  przez okres dłuższy niż 30 dni licząc od pierwszego dnia cyklu, za który nie została wniesiona opłata. Zapisanie się na zajęcia po skreśleniu w tym trybie wymaga pełnej, ponownej rejestracji w systemie.
c)    Nieobecności na zajęciach przez okres dłuższy niż 30 dni (w przypadku gdy Organizatoer zajeć  nie zostanie powiadomiony o przyczynach nieobecności). Powiadomienie powinno mieć formę elektroniczną (drogą e-mailową na adres e-mail: kontakt@zaszczepiamypasje.pl w wyjątkowych przypadkach powiadomienie może być przekazane osobiście (na piśmie) nauczycielowi prowadzącemu zajęcia taneczne.
 
W  przypadkach  a-c nagromadzone punkty ulegają skasowaniu bez możliwości realizacji nagród. Ponowna rejestracja nie przywraca straconych punktów.
Skreślenie z listy uczestników jest jednoznaczne z usunięciem danych osobowych podanych przy rejestracji z bazy danych Szkoły i projektu „Zaszczepiamy pasję”
 
8. Opłata za zajęcia prowadzone w ramach Szkoły Tańca Dorosłego Tancerza.
Zajęcia prowadzone w ramach Szkoły tańca Dorosłego Tancerza są płatne. Zasady, wysokość i terminy opłat za poszczególne zajęcia i kursy „Zasady odpłatności za zajęcia w ramach Szkoły Tańca Samba Dorosłego Tancerza".
 
9. Zwrot i zwolnienia z opłat.
 
a)    zwrot opłat za dany stopień przysługuje jedynie w momencie rezygnacji z zajęć przed rozpoczęciem danego stopnia tanecznego.
 
b) po rozpoczęciu zajęć nawet w przypadku gdy odbyły się tylko jedne zajęcia z danego stopnia tanecznego – zwrot opłat za zajęcia nie jest możliwy a jeśli opłata nie była wniesiona powinna ona być uzupełniona.
 
9. Postanowienia inne
 
a)    Wszystkie dane osobowe użytkowników serwisu będą przechowywane i przetwarzane przez Firmę Akademia Ruchu .
b)    Rejestracja w projekcie “Zaszczepiamy Pasję” jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym publikacje zdjęć i materiałów wideo wykonanych podczas zajęć i imprez organizowanych w ramach szkoły tańca Dorosłego Tancerza na stronach internetowych: www.stsamba.pl i www.zaszczepiamypasje.pl oraz w materiałach poligraficznych.
c)    Administratorem danych osobowych uczestników zajęć tanecznych jest Firma Akademia Ruchu  z siedzibą w Tarnobrzegu ul. Wyspiańskiego 8/81. 
Dane przetwarzane są w celu organizacji zajęć  tanecznych, a także w celach na które odrębnie udzielono zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe uczestnictwo w zajęciach. Dane nie są przekazywane żadnym nieuprawnionym odbiorcom ani też do państw trzecich. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych i uprawnione podmioty, np. zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych lub współorganizujące zajęcia taneczne. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są w Polityce prywatności zamieszczonej poniżej
d)    Organizator programu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O zmianach regulaminu uczestnicy zostaną powiadomieni poprzez informacje zamieszczone na stronie www.zaszczepiamypasje.pl
e)    Organizator nie ponosi odpowiedzialności w razie podania danych użytkownika uniemożliwiających skontaktowanie się z nim i przekazania nagrody, jak również za nieodebranie przez użytkownika nagrody z jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku nagrodzony użytkownik traci prawo do nagrody.
 
Kontakt z administratorem systemu odbywa się wyłącznie drogą e-mailową – admin@zaszczepiamypasje.pl  Na ten adres prosimy zgłaszać uwagi dotyczące działania stron internetowych.
W sprawach regulaminowych prosimy o kontakt na adres e-mail: samba@stsamba.pl lub pod nr tel.: 15 822 58 82
 
Firma Akademia Ruchu jako autoryzowany partner jest uprawniona do korzystania  z regulaminu i scenariusza projektu “Zaszczepiamy Pasję”. Kopiowanie w części lub całości niniejszego regulaminu w celach komercyjnych jest zabronione. Ochronie prawnej podlegają również wszystkie użyte na stronie internetowej www.stsamba.pl i www.zaszczepiamypasje.pl wzory graficzne zdjęcia i materiały wideo. Właścicielem praw autorskich projektu „Zaszczepiamy Pasję” jest firma Efekt-Biuro Promocji i Reklamy (biuro@biuroefekt.pl)

Newsletter

Co to?

Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą, podaj w poniższym polu swój adres e-mail, a my będziemy informować Cię o aktualnych wydarzeniach.